gtag('config', 'G-P6TTSH9C6H');

פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין הוא מושג כללי בדיני עבודה, אשר כולל למעשה מטריה הגנות לעובד כנגד המעסיק במקרים מסוימים אשר פותחו עם שנים בפסיקות בתי הדין לעבודה.

מהם פיטורין שלא כדין:

פיטורין שלא כדין הם פיטורין אשר סיבתם הינה בלתי לגיטימית על פי הדין, כמו פיטורין לפני סיום שנת העסקה, שייעודם למנוע תשלום פיצויי פיטורין, פיטורין מטעמים פוליטיים, פיטורין בשל תלונה מוצדקת על תנאי העסקה לא הוגנים, פיטורין בזמן מחלה או הריון.

חובת שימוע לפני פיטורין, על המעסיק לפרט לעובד את הסיבות אשר הובילו אותו להחלטה על פיטוריו ולאפשר לעובד לטעון את טענותיו מהצד השני, ולאחר לשקול בכובד ראש את החלטתו לאור טיעוניו של העובד. 

על הליך הפיטורין להיות שקוף לכל ובעיקר לעובד, עליו לדעת את הסיבה האמיתית אשר הובילה לפיטורין על כל המשתמע. הסתרת השיקולים האמיתיים לפיטורין מאת העובד, הם לכשעצמם עלולים להוות עילה לפיטורין שלא כדין.

מהן המשמעויות של פיטורין שלא כדין:

עובד שפוטר שלא כדין, זכאי לקבלת פיצוי מאת המעסיק, אף לבטל את הפיטורין. הפיצוי נע בין כמה אלפי שקלים ולכלל פיצוי עוגמת נפש.

הלנת פיצויי פיטורין

במקרה שבו זכאי עובד לפיצויי פיטורין מכל סיבה שהיא, על המעסיק לשלם אותן בתוך זמן סביר, אחרת יהיה זכאי העובד להלנת פיצויי פיטורין, המדובר בקנס על המעסיק אשר יכול להגיע לאחוז נכבד מסך פיצויי הפיטורין המגיעים לעובד.

זכות השימוע טרם פיטורים

על פי ההלכות סמכותו של מעביד לפטר עובד כפופה למגבלות שבחוק, לדוגמא: איסור פיטורי עובדת בהריון ללא אישור הממונה על חוק עבודת נשים; איסור פיטורים מחמת הפלייה כאמור בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ועוד.

בשנים האחרונות הוסיפה הפסיקה והטילה על מעסיקים הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי את החובה ליידע מראש את העובד על פיטוריו, לנמק את הפיטורים ולקיים הליך שימוע שבמסגרתו יאפשרו לעובד להשמיע את טענותיו טרם מתקבלת החלטה בעניינו, החלטה שעשויה לפגוע בהעסקתו ולהביא לפיטוריו.
מעסיקים שאינם עורכים שימוע לעובדיהם טרם הפיטורים חשופים לתביעות משפטיות, שלעיתים הפיצוי הכספי אשר ניתן לעובד שפוטר ללא הליך שימוע תקין, הינו בין פיצוי בסך משכורת אחת ולעיתים אף עד 12 משכורות ויותר.

להלן בקצרה כמה נקודות לביצוע הליך שימוע כדין:

  • שליחת מכתב פיטורים לעובד ובו פירוט הנימוקים והטענות שבבסיס שקילת אפשרות פיטוריו.
  • המכתב והחומר הרלבנטי יישלחו או יועמדו לרשות העובד, זמן סביר לפני קיום הליך השימוע, על מנת ליתן לעוד להיערך כיאות להליך זה.
  • בישיבת השימוע יש לשמוע את העובד "בלב פתוח ונפש חפצה" ואת טענותיו בפתיחות ולא כדי לצאת לידי חובה.
  • במהלך השימוע יש לערוך פרוטוקול ובו תרשומת מהלך השימוע.
  • לאחר השימוע על מקבל ההחלטה האם לפטר את העובד, לשקול את כלל החומר שבפניו, ובמידה והוחלט לפטר את העובד, על ההחלטה להיות בכתב ומנומקת.

משרד עו''ד אולגה קפלן


משרד: 08-6160474
נייד: 053-8832247
olgakaplanlaw@gmail.com

רח' הגפן 2, כרמי יוסף

צרו עמנו קשר, ונשמח לסייע לכם עם מיטב הידע והכלים שברשותנו.