gtag('config', 'G-P6TTSH9C6H');

זכויות נשים בהריון

נשים בהריון ובני זוגן זכאים להיעדר מעבודתם בתנאים מסויימים. בנוסף, יש הגבלה על העסקה של עובדת בהריון בסביבת מקור חום, חומרים מסוכנים או קרינה וכמו כן יש הגבלת עבודה בשעות נוספות, בלילה ובמנוחה השבועית. עובדת בהיריון נדרשת להודיע על כך למעסיק בחודש החמישי, ובמקרים מסויימים אף מוקדם יותר. מועמדת לעבודה אינה חייבת להודיע על ההיריון, ומעסיקים אינם רשאי להפלות בין מועמדים לעבודה עקב היות המועמדת בהריון.

חוק עבודת נשים אוסר על מעביד לפטר עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה, אם עבדה באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות, אלא אם ניתן היתר על ידי הממונה על חוק עבודת נשים. 

היעדרות במהלך חודשי ההריון

עובדת בהריון רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי ההריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההריון מחייב זאת לשם פיקוח רפואי או בדיקות רפואיות שגרתיות, הקשורות בהריון, ואשר נעשים על ידי רופא נשים או בתחנה לבריאות האם והילד והעובדת תהיה זכאית לתשלום ימי מחלה עבור תקופת היעדרותה.

חוק עבודת נשים קובע, כי עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה, תודיע על כך למעבידה, ומשעשתה כך, או משנודע על כך למעביד בדרך אחרת, לא יעבידה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית מהחודש החמישי ואילך, אף אם היה רשאי או הותר לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, וכך גם הדין לגבי עבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעבידה בכתב כי אין היא מסכימה לעבוד עבודת לילה. למרות האיסור להעסיק עובדת בשעות נוספות ובעבודת לילה, רשאי המעביד להעביד עובדת בהריון, בשעות נוספות או במנוחה השבועית, אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעבידה אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה, כי אין מניעה להעבידה בשעות נוספות או במנוחה השבועית ובכפוף לתנאי האישור.

איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה חוק עבודת נשים, אוסר על מעביד לפגוע בהיקף משרה או בהכנסתה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם, אלא בהיתר הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת. הממונה לא תתיר פגיעה בהיקף המשרה, אם היא לדעתו בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה.

חופשת לידה

נשים לאחר לידה זכאיות לחופשת לידה של 14 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה כרצונך, ניתן לנצל לפני יום הלידה המשוער והשאר לאחר הלידה. כחלק מזכויות נשים בהריון. עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, תהא זכאית להאריך את חופשת הלידה ב3 שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל בילד השני. יודגש כי סך כל ההארכות לא יעלה על ארבעה שבועות.

מתוך מכלול זכויות נשים בהריון נקבע כי, עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות שניים-עשר חודשים רצופים, רשאית להיעדר מהעבודה, בתום חופשת הלידה, מספר חודשים כרבע מספר החודשים שבהם עבדה, אך לא יותר משניים-עשר חודשים מיום הלידה וחלק של חודש לא יבוא במנין.

היעדרה של העובדת מעבודתה, דינו כדין חופשה ללא תשלום, וזמן היעדרה לא יבוא במנין הימים לגבי זכויות התלויות בוותק.

במידה והעובדת מבקשת לסיים את חופשתה לפני תום תקופת החופשה, חייב המעביד להחזירה לעבודה בתוך ארבעה שבועות מיום התייצבותה או מיום שהודיעה על רצונה לחזור. עובדת המעוניינת בכך, תהא רשאית לקצר את חופשת הלידה, באישור בכתב מאת הרופא.

עובדת שילדה ויצאה לחופשת לידה, תהא זכאית לקבל דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי בעד הזמן שבו אינה עובדת. עובדת ו/או עובד שהם ומעבידם הפרישו לקופת גמל, חלה החובה על המעביד לשלם את התשלומים לקופת הגמל, בתקופת חופשת הלידה.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק שוויון הזדמנויות בעבודה"), בענייננו אוסר על מעביד להפלות בין עובדיו, או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית ועוד.

לאור איסור האפליה בגין מין והורות, עובדת העובדת באותו מקום עבודה במשך פחות מ-6 חודשים. ופוטרה ללא סיבה מוצדקת, ורק לאחר שנודע למעביד שהינה בהריון, יכולה להגיש תביעה כנגד המעביד בגין אפלייתה, כשנטל ההוכחה כי לא פוטרה בשל הריונה הינו על המעביד. יודגש כי חוק זה אינו חל על מעביד המעסיק פחות מ-6 עובדים.

התפטרות בגין טיפול בילד

לאחר סיום חופשת הלידה, ו/או החופשה ללא תשלום, זכאית עובדת להתפטר כדין מפוטרת בכדי לטפל בילדה, ולקבל את התשלום בגין פיצויי פיטורים. אדגיש, כי ניתן להתפטר בעילה זו, עד 9 חודשים מיום הלידה.משרד עו''ד אולגה קפלן


משרד: 08-6160474
נייד: 053-8832247
olgakaplanlaw@gmail.com

רח' הגפן 2, כרמי יוסף

צרו עמנו קשר, ונשמח לסייע לכם עם מיטב הידע והכלים שברשותנו.