gtag('config', 'G-P6TTSH9C6H');

הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית קובע רשימה סגורה של שש התנהגויות אסורות שכל אחת מהן מהווה הטרדה מינית:

  1. סחיטה באיומים, כאשר המוטרדת נדרשת לעשות מעשה בעל אופי מיני.
  2. מעשים מגונים.
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, כשהמוטרדת הראתה למטריד כי אינה מעוניינת בהן. כאשר מתקיימים בין המטריד לנפגעת יחסי מרות זוהי הטרדה גם אם הנפגעת לא הראתה שאינה מעוניינת בהצעות.
  4. התייחסויות חוזרות המופנות לאישה, המתמקדות במיניותה, אשר הראתה למטריד כי אינה מעוניינת בהן. כאשר מתקיימים בין המטריד לנפגעת יחסי מרות זוהי הטרדה גם אם הנפגעת לא הראתה שאינה מעוניינת בהתייחסויות.
  5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאישה ביחס למינה או למיניותה, לרבות נטייתה המינית. די בהתייחסות מבזה או משפילה אחת כדי שמדובר יהיה בהטרדה מינית ואין דרישה בחוק שהמוטרדת תראה למטריד כי אינה מעוניינת בהתייחסות האמורה.
  6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אישה, המתמקדת במיניותה, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל או לבזות אותה, מבלי שניתנה הסכמתה לפרסום ובהתאם לתנאים המפורטים בחוק למניעת הטרדה מינית.

דרך התמודדות עם הטרדת מינית במסגרת יחסי עבודה.

החוק למניעת הטרדה מינית מסדיר שלושה מסלולים לטיפול בהטרדה מינית שהתרחשה במסגרת יחסי עבודה.


  • מסלול פלילי: אפשר להגיש תלונה במשטרה בגין ההטרדה, אשר עשויה להוביל להגשת כתב אישום על ידי המדינה וניהול משפט פלילי. ניתן לגזור על המטריד עונש של עד שנתיים מאסר. התנכלות בשל ההטרדה המינית עלולה להביא לעונש מאסר כולל של עד ארבע שנים. כאשר מדובר בהטרדה מינית מסוג סחיטה באיומים או מעשה מגונה, העונש יכול להגיע לשבע שנות מאסר ואף יותר מכך.
  • מסלול אזרח: אפשר להגיש תביעה אזרחית לבית הדין לעבודה כנגד המטריד. במקרים בהם המעסיק הפר את חובותיו לפי החוק למניעת הטרדה מינית – ניתן לתבוע גם את המעסיק. בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצוי בגובה של 120,000 ₪ לכל היותר לכל מעשה של הטרדה מינית, ללא צורך להוכיח נזק. אם נגרמו לך נזקים המוערכים בסכומים גבוהים יותר, כדאי לך לשקול הגשת תביעה נזיקית, ולהוכיח את הנזק שנגרם לך.
  • הגשת תלונה לאחראי על החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה – אפשר להגיש תלונה לאחראית לפי חוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

משרד עו''ד אולגה קפלן


משרד: 08-6160474
נייד: 053-8832247
olgakaplanlaw@gmail.com

רח' הגפן 2, כרמי יוסף

צרו עמנו קשר, ונשמח לסייע לכם עם מיטב הידע והכלים שברשותנו.