gtag('config', 'G-P6TTSH9C6H');

פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורים מגיעים לכל עובד שפוטר, אם עבד למעלה משנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. אך אם נדייק, יש המון מקרים שהחוק מגדיר, בהם זכאי עובד להתפטר על דעת עצמו ולקבל תשלום פיצויים החל מהתפטרות עקב הצטרפות לשירותי הביטחון ועד לעזיבת מקום העבודה לטובת טיפול בילד חולה. מסיבות רבות יכול לטעון המעסיק, שלא מגיעים לעובד פיצויי פיטורים.

מהם המקרים שחוק פיצויי פיטורים תקף?

מי שמתפטר מרצונו ממקום העבודה, אינו זכאי לפיצוי פיטורים על פי חוק פיצוי פיטורים. אולם, יש מקרים יוצאים מהכלל, שהחוק מציין אותם, בהם גם המתפטר זכאי לקבל פיצויי פיטורים. 

פיטורים סמוך לסיום השנה

אם עובד פוטר סמוך לתום השנה הראשונה בעבודה, יראו את הפיטורים, אם לא הוכח אחרת, כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי הפיטורים ולכן פיטורים כאלה לא ייפגעו בפיצוי הפיטורים המגיעים לכם.

התפטרות של הורה

עובדת שילדה יכולה להתפטר עד ל-9 חדשים מיום הלידה במטרה לטפל בתינוקה. לפיצוי זכאים גם מי שמקבל ילד למשמורת, לאימוץ לאומנה. במקרים מסוימים גם אב יוכל להתפטר על מנת להיות זכאי לתשלום רכיב זה.

מצב בריאותי

אם עובד מתפטר בשל מצב בריאותו או של בן-משפחתו מדרגה ראשונה, ולאור הממצאים הרפואיים (מוגדר בידי רופא תעסוקתי כבלתי כשיר לעבודה), תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות, ההתפטרות תחשב כפיטורים.

התפטרות בשל פגיעה בתנאי העבודה

התפטרות לרגל העתקת מגורים

עקב נישואין, או מעבר ליישוב בו מתגורר בן זוגו, או אם העובד עובר ליישוב חקלאי או ליישוב באזור פיתוח.

הרעה בתנאי העבודה

אם התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי עבודה או בנסיבות שביחסי העבודה (הורדה בשכר, הורדה ממשרה מלאה לחצי משרה, אי קבלת תנאי סוציאליים למרות הבטחה כזאת וכדומה), רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים, ומלבד שהעובד נתן התראה על כך למעסיקו טרם ההתפטרות.

התעמרות מעסיק בעובד

אם המעסיק נוהג להתעמר ולהתעלל בעובד באופן מילולי ואחר, חובה על העובד להתריע בפני המעסיק, כי אם ימשיך בהתנהגותו כלפיו הוא יקום ויעזוב. אם לאחר ההתרעה, המעסיק ממשיך להתעמר בעובד, הוא יכול להתפטר והתפטרותו תיחשב לפיטורים.

אי חידוש חוזה עבודה

עובד המועסק על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, מחשיבים זאת כאילו פוטר. אבל אם המעסיק הציע לו לחדש את חוזה עבודה, וזאת 33 חדשים לפני תום החוזה הקיים והעובד סירב לחדש את החוזה – רואים אותו לעניין זה כאילו התפטר.

עובד שנפטר

המעסיק ישלם לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו. "שאירים" לעניין זה הם בן הזוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו (במקרה והוא גר עמו), וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח. אם אין בן-זוג או ילדים – ילדים והורים שעיקר פרנסתם התבססה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות 12 חודשים לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר, יקבלו את הפיצויים.

משרד עו''ד אולגה קפלן


משרד: 08-6160474
נייד: 053-8832247
olgakaplanlaw@gmail.com

רח' הגפן 2, כרמי יוסף

צרו עמנו קשר, ונשמח לסייע לכם עם מיטב הידע והכלים שברשותנו.