gtag('config', 'G-P6TTSH9C6H');

חובת הודעה מוקדמת

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001 מחייב את גם עובד וגם מעסיק החובה ההדדית לתת הודעה מוקדמת  לפני סיום יחסי העבודה ביניהם. 

במידה ומדובר בפיטורים, על המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים, בהתאם לסעיף 2(א) לחוק, וזאת כדי לאפשר לעובד לחפש עבודה חלופית, כאשר הוא עדיין עובד ומקבל משכורת בתקופת ההודעה המוקדמת. במידה ומדובר בהתפטרות, על העובד לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות, בהתאם לסעיף 2(ב) לחוק, וזאת כדי לאפשר למעסיק למצוא עובד חלופי ו/או להתארגן לקראת העבודה בלעדי העובד שהתפטר.

ההודעה המוקדמת צריכה להינתן בכתב, ולציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות לפי העניין.


האם על העובד להתייצב לעבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת?

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ממשיכים יחסי העבודה לשרור בין הצדדים כרגיל, על העובד להמשיך להתייצב לעבודתו כסדרה, לקבל את שכרו הרגיל עבורה, אלא אם כן המעסיק הודיע לו כי הוא מוותר על עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת, בהתאם לסעיף 6 לחוק. יחסי העבודה בין הצדדים יסתיימו למעשה, רק עם סיום תקופת ההודעה המוקדמת.


מתי אין חובה לתת הודעה מוקדמת לעובד?

סעיף 10(2) לחוק מאפשר למעסיק לפטר את העובד באופן מיידי, ומבלי לתת לו הודעה מוקדמת, וזאת בנסיבות שבהן העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים או לפי החלטת בית דין למשמעת שהורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי. מדובר בסנקציה קשה שננקטת במקרים חמורים במיוחד, בהם העובד ביצע עבירה פלילית כגון גניבה מהמעסיק, מסירת סודות מסחריים למתחרים, וכדומה, או עבירת משמעת חמורה כגון היעדרות ממושכת ממקום העבודה ללא אישור.

מה קורה במידה והמעסיק לא נתן הודעה מוקדמת לעובד כדין?

סעיף 7 לחוק זה קובע, כי במידה ולא ניתנה הודעה מוקדמת כדין, אזי על הצד שהיה עליו למסור את ההודעה המוקדמת, לשלם לצד השני פיצוי בסכום השווה לשכר העובד בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת. מדובר בחובה שהפרתה כרוכה באופן מפורש בסנקציה כספית על פי החוק. על פי הפסיקה, הפיצוי צריך להיות בגובה שכר העבודה הרגיל של העובד, ללא תנאים נלווים, כגון החזר הוצאות שימוש ברכב.


משרד עו''ד אולגה קפלן


משרד: 08-6160474
נייד: 053-8832247
olgakaplanlaw@gmail.com

רח' הגפן 2, כרמי יוסף

צרו עמנו קשר, ונשמח לסייע לכם עם מיטב הידע והכלים שברשותנו.