gtag('config', 'G-P6TTSH9C6H');

הלנת שכר

הלנת שכר הינה אי תשלום של השכר/המשכורת של העובד במועד שנקבע לכך בחוק, וזאת באופן מלא או חלקי.

סעיף 9 לחוק חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 קובע שאת השכר החודשי יש לשלם "עם תום החודש בעדו הוא משתלם", כלומר, כבר בסוף חודש העבודה. אולם סעיף 1 לחוק קובע ש-"שכר מולן" הינו "שכר שלא שולם עד ליום הקובע", כאשר "היום הקובע" מוגדר בסעיף זה כ-"היום התשיעי לאחר המועד לתשלום שכר העבודה".

פיצויי הלנת שכר

סכום פיצויי הלנת השכר נקבע לפי הסכום הגבוה מבין שתי האופציות הבאות:

  1. 5% מהשכר המולן בעבור השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה, וכן 10% מהשכר המולן בעבור כל שבוע או חלק מהשבוע שלאחריו.
  2. הפרשי הצמדה בעבור התקופה שמהמועד החוקי לתשלום שכר העבודה ועד ליום תשלומו בפועל, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה, בעד כל חודש שבתקופה האמורה.

המחוקק גם העניק לבית הדין לעבודה את הסמכות להקטין או להגדיל את סכום פיצויי הלנת השכר, וזאת בנסיבות הבאות:

  • אם בית הדין לעבודה נוכח כי שכר העבודה לא שולם במועדו עקב טעות כנה, או בגלל נסיבה שלמעסיק לא הייתה שליטה עליה, או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש, ובתנאי שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת אכן שולם במועדו, אזי בית הדין לעבודה רשאי להקטין את סכום פיצויי הלנת השכר.
  • נסיבה שלמעסיק לא הייתה שליטה עליה יכולה להיות מלחמה, שביתה בבנק המונעת העברת משכורת לעובד, שריפת המפעל או הריסתו מחמת פגעי טבע. במסגרת הליך ע"ע 1242/04 עיריית לוד נ' אבלין דהן יו"ר ארגון עובדי לוד ואח', נקבע כי מצב כלכלי קשה של המעסיק ושל מקום העבודה לא ייחשב בדרך כלל כנסיבה שלמעסיק לא הייתה שליטה עליה, למעט במקרים שבהם הטלת פיצויים מלאים על המעסיק תוביל להתמוטטותו הכלכלית.
  • אם מדובר בהלנה של שכר מינימום, ניתן להגדיל את סכום פיצויי הלנת השכר, וזאת כפי שיראה לבית הדין העבודה צודק בנסיבות העניין. כך קובע סעיף 8 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

בתוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה בגין הלנת השכר?

בכל הקשור להגשת תביעה בגין הלנת שכר ולקבלת פיצויי הלנת שכר בהתאם, יש לשים לב כי מועדי ההתיישנות שלפיהם ניתן להגיש תביעה כזו הם קצרים מהמועד הרגיל להגשת תביעת עבודה, שהוא בדרך כלל בתוך 7 שנים מיום היווצרות עילת התביעה.

כמו כן, יש להבדיל בין הלנת שכר שלא שולם כלל לבין הלנת שכר ששולם, אך שולם באיחור.

בהתאם לסעיף 17א לחוק הגנת השכר:

1. כאשר מדובר בהלנת שכר שלא שולם כלל: יש להגיש את התביעה בגין הלנת השכר בתוך שנה אחת בלבד ממועד הלנת השכר.

2. כאשר מדובר בשכר ששולם, אך שולם באיחור: יש להגיש את התביעה בגין הלנת השכר בתוך 60 יום ממועד קבלת השכר בפועל, אם כי בית הדין האזורי לעבודה רשאי להאריך תקופה זו ל-90 יום.

3. כאשר מדובר בשכר עובד, שכולו או חלקו הולן 3 פעמים בתוך תקופה של 12 חודשים רצופים שבתוך שלוש שנים רצופות לאחר יום תשלום השכר שהפיצוי היה קשור בו, אזי תקופת ההתיישנות תימשך במשך אותן 3 שנים. יחד עם זאת, הוראה זו לא תחול על פיצויי הלנת שכר שחלפה לגביהם תקופת ההתיישנות של שנה אחת, כאמור לעיל.

משרד עו''ד אולגה קפלן


משרד: 08-6160474
נייד: 053-8832247
olgakaplanlaw@gmail.com

רח' הגפן 2, כרמי יוסף

צרו עמנו קשר, ונשמח לסייע לכם עם מיטב הידע והכלים שברשותנו.